Monkey 26S-PSM (26S Proteasome) ELISA Kit

Catalog #: ABCE-EL-MK2062

Full Name: Monkey 26S-PSM (26S Proteasome) ELISA Kit

$520.00

Categories: ,
Product Features
Full name: Monkey 26S-PSM (26S Proteasome) ELISA Kit
Organism: Monkey
Package: 96T
Detection Range:
Sensitivity:
Method: Sandwich
Synonyms: 26SPSM; 26-SPSM
Abbreviation: Monkey 26S-PSM